Jubileá Slovenských Inštitúcií v Srbsku

V roku 2019 slovenská komunita v Srbskej republiky [1], [2], [3] (ďalej SRB) zaznamená početné jubileá.

Ide o inštitúcie a spolky, ktoré si, v tom štáte, založili Slováci, ktorí už 300 rokov ako autochtonná menšina žijú, pôsobia, o seba sa starajú, pestujú a chrania (si) svojbytnosť [4], [5]. Žiaľ, počas minulých 20 rokov sa počtom aj zrýchlene depopulizujú, zmenšujú. Ten proces sa vyúsťuje i na ich podieľaní na spoločenských a iných aktivitách a neprajne vplýva na bohatstvo plodov práce a jej prítomnosť v slovenskom spoločenstve a v spoločnosti SRB. Má to vplyv na (re)prezentovanie (sa) etnika v domovine a v zahraničí. Mienim, výrazne to už dávnejšie poznačuje až zásadne ohrozuje dnešok a osobite budúcnosť, obstátie a trvalú udržateľnosť etnika v SRB. Úradné dokumenty súpisu obyvateľstva niekdajšej Juhoslávie [6] a dnešnej Srbskej republike svedčia o tom, že sa počas rokov 1961 – 1971 počet obyvateľov, ktorí sa v SRB hlásili ako Slováci, kolísal vôkol čísla 77,800. To maximum, potom podľa súpisu obyvateľstva SRB v roku 2011, padlo na 52,750Slovákov. Dáta o slovenskom obyvateľstve v SRB, z obdobia rokov 2001 – 2011, dovoľujú uzavrieť, že každého dňa až o 2. osoby mortalita prevyšuje natalitu Slovakov SRB; presne v tom období v SRB počet Slovákov sa zmenšil o 6275 osôb.

Na úpadok počtu Slovákov v SRB osobite vplývalo v rodinách zmenšenie počtu novorodeniatok; je to jav poznačujúci všetky národné spoločenstvá v SRB. K tomu, svoj podiel na úpadok počtu Slovákov dodala i (iba ?) nenútená asymilácia Slovákov do väčšinového, srbského, národa a inonárodov na lokálnom území etník SRB.

V obdodí rokov 1991-1995 rozvrat, devastácia hospodárskeho života a (do vtedy) podnikov v štátnom vlastníctve, zapríčinil dlhodobové nejestvovanie pracovných príležitostí pre mladých a starších občanov v Srbsku. Skrze to, v budúcich, nových štatoch, na území niekdajšej Juhoslávie [7] a osobite po roku 2013 až po dnes i v prostrediach žijúcej slovenskej komunity v SRB (nateraz) vzmáha sa (húfny) odchod jednotlivcov alebo i celých rodín za prácou do zahraničia. Medzi slovenskými migrantmi SRB domijú osoby vo veku 20÷45 rokov. Migrujúci Slováci zo SRB dominantne sa zamestanávaju v podnikoch a inštitúciach Slovenskej republike (SK). Obľahčuje im to, v SK, ponuka pracovných miest, poznanie jazyka a tým i (ľahšie) vynachádzanie sa v okolí, zvyky, kultúra (vlastného) národa, vyšší štandard života slovenského cudzinca na územi SK a zárobok.

Ten a taký odchod ľudí do zahraničia zasahuje všetky sféry spoločenského, hospodárskeho a náboženského života slovenskej komunity v SRB. Výrazne to ovplyvňuje nielen polia života komunity, ale i záchovu a trvalourdžateľnost etnika, podnikanie jednotlivcov a slovenských (súkromných) podnikov, zmenšený počet detí a študentov na všetkých úrovniach vzdelávania (sa) a osobite i tvorivosť a výkony na poli kultúry, nových materiálnych a duchovných hodnôt i (re)prezentovanie (sa) v domovine a v zahraničí. Aj napriek tomu roku 2019 slovenskákomunita v Srbsku s nehasnúcimi silou, nadšením a vedomosťami zaznamená(va) niekoľké jubileá viacerých významných, bytostných pre jej obstátie, zviditeľnenie v štáte, dielami a exponátmi i vplyvu a reprezentovanie sa, na tvorivosť národa, jeho štatoprávne postavenie a i tym ovplyvňovanie vlastnej a trvalej udržateľnosti v SRB.

[1] Slováci v Srbsku: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Словаци у Србији

[2] Botík J., Sirácky J., Slováci vo svete 1, Vydavateľstvo Matica slovenská, Martin, 2008

[3] Botík J. Dolnozemskí Slováci: tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak, 2011

[4] Valent V.Na stopách bytia, slovenskosti i sebazáchovy Slovákov v Srbsku, Zborník prác Ako ďalej Slováci, Združenie Slováci a spolužitie, Báčsky Petrovec, 2014, str. 46÷62,

[5] Valent V., Človek, jeho inštitucie, rozvoj i reprezentovanie slovenskej entity v Srbsku – A man, its institutions, development and represenation of Slovak entity in Serbia, Integrovana bezpečnost prostredia – Integral Safety of Environts 2017, Proceedings of the International conference, Bratislava, November 10, 2017, str. 177÷180

[6] Súpisy obyvateľstva v SRB z rokov 1961, 1971 a 1981, http://webrzs.stat.gov.rs/axd/statsajt.htm

[7] Juhoslovanská zväzova republika počas rokov 1992÷2003, potom Súštatie Srbsko a Čierna a po roku 2006 Srbská republika

Gymnázium Jána Kollára

Author:

(Valent Vladimir)

Year(s) in the Post:

(1719) (1961-1971) (2001-2011) (2011) (2013) (2019)

Rubrics:

(Útržky z histórie Slovákov v zahraničí) (Zaujímaví jedinci emigrantského života) (Zo života súčasných slovenských zahraničných komunít)

Communities, organizations or companies in the Post:

(Slováci) (Slovenská diaspóra) (Srbský národ)

Event(s) in the Post:

(1719 Príchod Slovákov na Dolnú zem (Srbsko)) (1961-1971 77,800 obyvateľov Juhoslávie sa hlási k slovenskej národnosti) (1991-1995 Rozpad Juhoslávie) (2011 52,750 obyvateľov Juhoslávie sa hlási k slovenskej národnosti)

Geo Area(s):

(Europe) (Juhoslávia) (Slovak Republic) (Srbská republika)

Language of the Post:

(Slovak)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *