Parný stroj a zahraničná slovenská komunita

Energia vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu. Energia sa premieňa na prácu a naopak. Jedna z foriem energie je tepelná energia alebo jednoduchšie, teplo. Množstvo tepla v sústave je závislé od teploty jednotlivých prvkov sústavy. Ak sú prvky studené, množsvto tepla v sústave je malé a sústava s nízkou tepelnou energiou nie je schopná konať prácu.

Parný stroj je fyzikálna sústava schopná konať prácu ak má dostatok tepelnej energie. Ak jednotlivé molekuly vody majú nízku teplotu, voda je studená a parný stroj nedokáže nič spraviť. Až keď sa niektoré molekuly vody zohrejú na bod varu (100° Celsia) premenia sa na paru a začnú poháňať parný stroj.

Zahraničná slovenská komunita je ako parný stroj. Jej aktivita závisí od vnútornej energie jej členov. Platí to o tanečnej skupine, o speváckom zbore, divadelnom súbore, turistickom oddieli, futbalovom klube alebo o farskom spoločenstve. Schopnosť spoločenského života komunity, schopnosť robiť užitočné veci spoločne, závisí od aktivity jednotlivých členov komunity, od ich schopnosti vidieť potrebu, využiť príležitosť, správne ohodnotiť svoj talent a prejaviť dobrú vôľu zapojiť sa do komunitného života.

Ak použijeme paralelu s parným strojom, môžeme schopnosť a ochotu členov komunity zapájať sa aktívne do komunitného života merať komunitným teplomerom. Komunita môže byť “na bode mrazu” alebo môže byť “vo vare”. Alebo hocikde medzi. Jednotlivci sa navzájom ovplyvňujú, odovzdávajú si energiu, entuziazmus. Pokiaľ však komunita nie je “vo vare”, komunitný parný stroj sa nehýbe.

Nenechajme vyhasnúť plamienok komunitného života zahraničných slovenských komunít. Zabráňme tepelnej smrti nášho mikrovesmíru. Pridajme naše TTT palivo (Talent, Time, Treasure) pod kotol komunitného parného stroja. Udržujme komunitu “vo vare”.

Jožo Starosta

Rubrics:

(U)

1 thought on “Parný stroj a zahraničná slovenská komunita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *